نکات مهم جهت بازرسی آسانسور

1- هزینه بازرسی بعد از تکمیل و ارائه فرم ها اعلام خواهد شد.

2- هزینه اعلام شده جهت یکبار بازرسی بوده و در صورت بازدید مازاد بر آن طبق تعرفه دریافت خواهد شد.

3- تعیین نوبت بازرسی پس از پرداخت هزینه بازرسی صورت خواهد گرفت.

4- فروشندگان آسانسور بایستی دارای پروانه طراحی و مونتاژ (معتبر) از وزارت صنایع باشند.

5- درخواست بازرسی باید پس از پایان عملیات نصب و راه اندازی ارسال شود.

6- در زمان بازرسی حضور نماینده شرکت فروشنده و مالک ساختمان ضروری است.

7- در صورت عدم تأیید آسانسور در بازدید اول، متقاضی بازرسی ویا نماینده وی باید پس از رفع موارد عدم تطابق با استاندارد مجدداً درخواست نوبت بازرسی نماید.

8- چنانچه متقاضی ظرف مدت سه ماه پس از بازرسی نهایی اقدام به تکمیل پرونده ننماید صدور گواهی بازرسی منوط به بازرسی مجدد آسانسور خواهد بود.

9- گواهی بازرسی صادره فقط به درخواست کننده (یا نماینده قانونی با اصل و کپی وکالتنامه ثبتی) با کارت شناسایی معتبر مراجعه نماید.

مدارک مورد نیار جهت تکمیل پرونده

1- تکمیل فرم درخواست بازرسی آسانسور.

2- ارائه پروانه طراحی و مونتاژ شرکت نصب کننده آسانسور.

3- ارائه اصل و کپی کارت ملی مالک.

4- ارائه اصل و کپی پروانه ساختمان.

5- ارائه قرارداد نصب آسانسور

6- ارائه فیش واریزی به حساب شرکت.

7- ارائه فرم تاییدیه اجزا آسانسور.

8- ارائه فرم مشخصات فنی آسانسور.

9- ارائه دفترچه محاسبات و نقشه آسانسور.

10– ارائه قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور.

11- ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی آسانسور.